عنوان :
بررسي نقش شخصيت برند و مديريت تجربه مشتري با بهره وري سازماني در بين كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان اردبيل
نويسنده اصلي :
دلگشا ، عباس
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور رشت
رشته تحصيلي :
مديريت ورزشي - بازاريابي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1398/6/30
چكيده :
ادامه حيات هر سازماني در دنياي رقابتي امروز در گرو استفاده از تجربيات مشتريان، بهره وري و شيوه مديريتي مناسب براي دست يابي به آن است. اين تحقيق با هدف رابطه شخصيت برند و مديريت تجربه مشتري و بهره وري سازماني در بين كاركنان اداره كل ورزش وجوانان استان اردبيل به روش توصيفي – همبستگي انجام گرفت. نمونه آماري تحقيق برابر با جامعه آماري و شامل كليه كاركنان اداره كل ورزش وجوانان (62 نفر) است. ابزار تحقيق پرسشنامه هاي استاندارد مديريت تجربه مشتري ،شخصيت برند و بهره وري سازماني بوده است.روايي محتوايي آنها توسط اساتيد مديريت ورزشي تاييد شده و پايايي آنها با آزمون آلفاي كرونباخ ، به ترتيب معادل 82/.، 85/.، 86/. بدست آمد. نتايج نشان داد كه همبستگي معني داري ميان شخصيت برند و مديريت تجربه مشتري و بهره وري سازماني وجود دارد و در نهايت نتايج رگرسيون چند گانه نشان داد كه شخصيت برند و مديريت تجربه مشتري توان اثرگذاري مربوط به بهره وري را دارد. بصورت كلي با استفاده از اين شيوه مديريتي مي توان افراد زيادي را جذب ورزش كرد.
شماره ركورد :
215340
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
محمدي ، نصرالله
استاد راهنما :
رضايي صوفي ، مرتضي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت