عنوان :
طراحي مجموعه مسكوني دوستدار سالمند با رويكرد افزايش مشاركت اجتماعي
نويسنده اصلي :
شيوا نيل فروشان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
بالا رفتن سن افراد، افزايش اميد به زندگي و به تبع آن افزايش جمعيت سالمندان در كشور و جهان، به عنوان يكي از مهم ترين چالش هاي پيش روي جوامع، پژوهش و تحليل در مورد اين قشر را تبديل به امري ضروري كرده است. سالمندي به عنوان يكي از مهم ترين دوران هاي زندگي انسان ويژگي هاي خاصي دارد كه شناخت آن ها مي تواند مشكلات و مسائل سالمندان و دغدغه خانواده هاي ايشان را كاهش داده و آنان را در فراهم آوردن يك زندگي آسوده و راحت، ياري كند و باعث افزايش طول عمر و اميد به زندگي آن ها شود. در اين پژوهش، افزايش سلامت اجتماعي و مشاركت اجتماعي سالمند و تشويق او به در آمدن از انزوا در كنار ايجاد يك محيط زندگي مناسب به عنوان هدف اصلي تعريف شده است. تعيين مولفه هاي يك مسكن مناسب با شرايط جسمي و روحي سالمندان و به كارگيري راهكار هاي مناسب براي افزايش مشاركت اجتماعي آنانم، سوالاتي است كه اين پژوهش در پي پاسخگويي به آن هاست. به اين منظور با بهره گيري از مطالعات كتابخانه اي و بررسي متون، ابتدا به شناخت و دسته بندي مسائل مختلف سالمندان پرداخته، سپس ويژگي هاي شهر و مسكن دوستدار سالمند معرفي و پس از آن به كمك علوم روانشناسي و جامعه شناسي به تبيين و تعريف ايده مشاركت اجتماعي، به عنوان رويكردي كاربردي پرداخته مي شود. در فصل سوم نمونه هايي از مسكن دوستدار سالمند كه در سال هاي اخير طراحي و يا ساخته شده است، تحليل و نقد مي گردد. در نهايت با بهره گيري از پرسشنامه اي كه توسط نگارنده طراحي شده است و پاسخ هايي كه 50 نفر از سالمندان (افراد بالاي 65 سال) شهر اصفهان به آن داده اند، ويژگي هايي كه بايد در طراحي مسكن دوستدار سالمند با رويكرد مشاركت اجتماعي مد نظر قرار گيرد، معرفي مي شود. سالمندان نياز به زندگي مستقل اما در كنار فرزندان و ديگر نسل ها دارند. با توجه به اين مورد، مسكن بين نسلي معرفي مي شود كه در سال هاي اخير در كشور هاي توسعه يافته بسيار مورد توجه قرار گرفته است. امكان زندگي در اين گونه مسكن، هم براي سالمند و هم براي ديگر نسل ها فوايد متعددي دارد. در نهايت با بهره گيري از تمامي مطالعات، طرح پيشنهادي براي مسكن دوستدار سالمند با هدف افزايش مشاركت اجتماعي اين افراد و در آوردن آنها از انزوا معرفي مي شود.
شماره ركورد :
215412
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
معماري مسكن
استاد راهنما :
دكتر محسن فيضي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت