عنوان :
بررسي نقش كيفيت خدمات و ارزش درك شده بر قصد خريد مجدد با نقش ميانجيگري رضايتمندي مشتري
نويسنده اصلي :
جدا، نويد
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز بابل
رشته تحصيلي :
مديريت بازاريابي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1398/07/25
چكيده :
هدف از اين تحقيق بررسي نقش كيفيت خدمات و ارزش درك شده بر قصد خريد مجدد با نقش ميانجيگري رضايتمندي مشتريان بود. روش تحقيق حاضر بر مبناي هدف كاربردي و ماهيت توصيفي از نوع پيمايشي بوده است. جامعه آماري تحقيق حاضر را مشتريان فروشگاه¬هاي زنجيره¬اي شهروند تهران تشكيل مي¬دهند. با استناد به فرمول كوكران تعداد 384 نفر از مشتريان به عنوان نمونه آماري تحقيق انتخاب شدند. روش گردآوري داده¬ها از نوع كتابخانه¬اي و ميداني بود. محقق به منظور گردآوري داده¬ها از پرسشنامه استاندارد پنج گزينه¬اي طيف ليكرت استفاده كرده است، كه روايي آن مورد تأييد اساتيد و پايايي سوالات پرسشنامه نيز با آزمون آلفاي كرونباخ مورد ارزيابي قرار گرفته است. تجزيه و تحليل داده¬ها به كمك نرم افزار SPSS و مدل سازي معادلات ساختاري با نرم افزار PLS مورد آزمون قرار گرفته¬اند. نتايج بدست آمده نشان مي¬دهد كيفيت خدمات با نقش ميانجي رضايتمندي مشتري بر قصد خريد مجدد مشتريان تاثير معناداري دارد. همچنين ارزش درك شده با نقش ميانجي رضايتمندي مشتري بر قصد خريد مجدد مشتريان تاثير معنا داري ندارد. كيفيت خدمات، ارزش ادراك شده و رضايتمندي مشتريان بر قصد خريد مجدد تاثير دارد. علاوه بر اين كيفيت خدمات بر ارزش درك شده و رضايتمندي مشتريان تاثير معناداري دارد. ارزش ادراك شده بر رضايت مندي مشتري تاثير معناداري ندارد.
شماره ركورد :
216070
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
سيدمحمد باقري
استاد راهنما :
رمضان غلامي اواتي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت