عنوان :
بررسي نقش زبان انگليسي در گسترش حقوق
نويسنده اصلي :
سلامي، زهرا
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1395
كليدواژه فارسي :
زبان انگليسي , توسعه‌ي حقوق بين‌الملل , جهاني‌شدن , سازمان ملل متّحد , ديپلماسي , مذاكره‌يبين‌المللي
چكيده :
توسعه و پيشرفت حقوق بين‌الملل در گرو فاكتورهاي مهمي قرار دارد كه ازجمله مهم ‌ترين آن ‌ها، نزديك ‌تر كردن خواست بين‌المللي كشورها از طريق يافتن زبان مشترك بين آن‌ها در حوزه ‌يبين ‌الملل صرف ‌نظر از زبان ملّي آن‌هاست. سازمان ملل متّحد و نهادهاي وابسته به آن با تصويب زبان انگليسي به ‌عنوان كارآمدترين زبان در بين شش زبان رسمي و پذيرفته ‌شده در اين سازمان، نقش پررنگ و حائز اهميّتي را براي اين زبان در نظر گرفتند. تأثير زبان انگليسي بر مسائلي همچون گسترش روابط ديپلماتيك در رايزني‌ ها ي بين‌المللي، درك سيستم ‌هاي حقوقي بين‌المللي، درك صحيح و بجاي اهداف معاهدات و مذاكرات در عرصه‌ ي بين‌الملل، گسترش نظريه‌هاي روابط بين‌الملل، عمل به عرف‌هاي بين‌المللي و به ‌كارگيري آن‌ها در معاهدات، تهيه‌ يپيش ‌نويس معاهدات به زبان انگليسي و مذاكره در مورد شرايط معاهدات و پيمان‌ها با كشورهاي ديگر انكاركردني نيست. كمرنگ كردن شكاف بين كشورها و ايجاد تعاملات سازنده در جهت ايجاد و تثبيت صلح و امنيّت بين‌المللي، با يافتن زباني كه ناقل صحيح مقصودها و منظورها باشد، دور از ذهن نخواهد بود. براي تحقّق اين منظور، در اين تحقيق سعي بر جلوه دادن اهميّت كاربردي واژگان انگليسي در جهت روشن كردن اين موضوع شده است.
شماره ركورد :
217634
دانشگاه :
دانشگاه اشرفی اصفهانی
استاد مشاور :
مقامي، امير
رشته تحصيلي :
حقوق بين الملل
استاد راهنما :
توسلي نائيني، منوچهر
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت