عنوان :
بررسي تأثير تجربه مشتري و تصوير برند بر وفاداري به برند با توجه به نقش ميانجي اعتماد و رضايت مشتري (مورد مطالعه: مشتريان هتل‌هاي شهر اصفهان)
نويسنده اصلي :
واعظ دليلي،‌ ساجده
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1398
كليدواژه فارسي :
وفاداري به برند , تجربه مشتري , تصوير برند , رضايت مشتري , اعتماد
چكيده :
موفقيت بنگاه¬هاي اقتصادي در گرو مشتريان وفادار است و تقويت وفاداري مشتري در راستاي محصولات يا خدمات يك بنگاه جزو فعاليت¬هاي بازاريابي است، لذا بررسي و شناخت مولفه‌هاي موثر بر وفاداري مشتريان از اهميت بالايي برخوردار است. پژوهش حاظر با هدف بررسي تأثير تجربه مشتري و تصوير برند بر وفاداري به برند با توجه به نقش ميانجي اعتماد و رضايت مشتريان هتل‌هاي شهر اصفهان انجام يافته است. روش پژوهش، توصيفي پيمايشي از نوع همبستگي بوده در جمع‌آوري داده‌هاي آماري از روش ميداني و در تدوين مباني نظري و ادبيات پژوهش از روش كتابخانه‌اي بهره گرفته شده است. جامعه‌ آماري اين پژوهش، كليه مشتريان هتل‌هاي شهر اصفهان است و داده‌ها از نمونه¬اي 260 نفري به روش دردسترس جمع‌آوري شده است. در اين پژوهش از پرسشنامه محقق-ساخته استفاده شده و روايي محتوايي و صوري پرسشنامه توسط ممتخصصان و كارشناسان و روايي سازه‌اي با روش تحليل عاملي، تأييد شده است. پايايي پرسشنامه با آلفاي كرونباخ 84/0 مورد تأييد قرار گرفته است. داده‌هاي آماري در محيط نرم‌افزارهايSPSS و PLS تحليل و مدل معادلات ساختاري اجرا شده است. نتايج آزمون فرضيه‌ها نشان مي‌دهدكه، تأثير تصوير برند و تجربه مشتري بر رضايت مشتري و اعتماد به برند معني‌دار است. همچنين تأثير اعتماد به برند و رضايت مشتري بر وفاداري به برند معني‌دار است. نقش ميانجي‌ رضايت مشتري و نقش ميانجي‌ اعتماد به برند در تاثير تصوير برند بر وفاداري به برند و تاثير تجربه مشتري بر وفاداري به برند نيز تاييد شده است.
شماره ركورد :
218237
دانشگاه :
دانشگاه اشرفی اصفهانی
رشته تحصيلي :
مديريت تجارت الكترونيك
استاد راهنما :
طلايي،‌ حميدرضا
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت