عنوان :
بررسي نقش گل فرنگ در قالي هاي ايران و بررسي تطبيقي گل فرنگ در قالي هاي منطقه كردستان و استان مركزي
نويسنده اصلي :
حسن زاده مقدم، محمدحسن
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
219112
دانشگاه :
جهاد دانشگاهي اردکان
رشته تحصيلي :
فرش
استاد راهنما :
مجيد رضا مقني پور
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت