عنوان :
خانه معمار و مركز پژوهش و همايشهاي معماري ايران
نويسنده اصلي :
رشيدي ، رضا
محل تحصيل :
كرج
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
21919
دانشكده :
معماري و شهرسازي
دانشگاه :
دانشگاه هنر تهران
استاد مشاور :
علي اكبر حيدري
رشته تحصيلي :
معماري
استاد راهنما :
حميد ناصرخاكي
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت