عنوان :
بررسي نقش رسانه بر مد لباس زنان شهر تهران بعد از انقلاب1357
نويسنده اصلي :
شقاقي،زهرا
مقطع تحصيلي :
ارشد
كليدواژه فارسي :
بررسي نقش رسانه بر مد لباس زنان شهر تهران بعد از انقلاب1357
شماره ركورد :
219941
دانشگاه :
جهاد دانشگاهي اردکان
رشته تحصيلي :
طراحي پارچه ولباس
استاد راهنما :
دكتر الدوز خودي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت