عنوان :
ويلا
نويسنده اصلي :
نجفي،ساجده
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
كليدواژه فارسي :
ويلا
شماره ركورد :
220126
دانشگاه :
جهاد دانشگاهي اردکان
رشته تحصيلي :
معماري
استاد راهنما :
مهدي حاتمي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت