عنوان :
بررسي نقش خط در گرافيك معاصر ايران
نويسنده اصلي :
حسني پور ، پونه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
220214
دانشگاه :
جهاد دانشگاهي اردکان
رشته تحصيلي :
گرافيك
استاد راهنما :
ايزدخواست
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت