عنوان :
واحد همسايگي
نويسنده اصلي :
بامسي،احمد رضا
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
كليدواژه فارسي :
واحد همسايگي
شماره ركورد :
220802
دانشگاه :
جهاد دانشگاهي اردکان
رشته تحصيلي :
معماري
استاد راهنما :
چمني
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت