عنوان :
بررسي نقش حلقه كنترلي AGC در يك سيستم مخابراتي
نويسنده اصلي :
دانايي، علي اصغر
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
221551
دانشگاه :
دانشگاه صنعتی قم
رشته تحصيلي :
برق كنترل
استاد راهنما :
زياني، هادي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت