عنوان :
بررسي نقش ميانجي چابكي سازماني در رابطه بين سرمايه فكري و كار آفريني راهبردي اداره آموزش و پرورش منطقه تبادكان مشهد
نويسنده اصلي :
مهدي باراني
محل تحصيل :
مشهد
رشته تحصيلي :
علوم تريتي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
تابستان 1398
شماره ركورد :
222273
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
ندارد
استاد راهنما :
وجيهه ظهور پرونده
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت