عنوان :
خانه هنرمندان
نويسنده اصلي :
ايزدي ، ساحل
محل تحصيل :
كرج
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
22267
دانشكده :
معماري و شهرسازي
دانشگاه :
دانشگاه هنر تهران
استاد مشاور :
علي اكبر حيدري
رشته تحصيلي :
معماري
استاد راهنما :
بهشيد حسيني
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت