عنوان :
لوله گذاري در بستر دريا از نقطه نظر عمليات دريايي و لوله هاي پلي اتيلني
نويسنده اصلي :
مسعوديان، سبا
كليدواژه فارسي :
و83+ ص.، تصوير،جدول، 7+1 كتابنامه
چكيده :
چكيده : كشور ما داراي مرزهاي طولاني در مجاورت با خليج فارس و درياي عمان ميباشد . ايران تنها كشوري است كه بيشترين و پهناورترين ساحل دريايي را با خليج فارس و در منطقه شمالي آن دارد . از آنجايي كه منطقه خليج فارس يك منطقه نفت خيز است بنابراين طبيعي است كه كشورهاي حوزه خليج فارس از نظر اقتصادي وابستگي زيادي به استخراج و تهيه ي نفت داشته باشند . استخراج نفت علاوه بر بيرون آوردن نفت از درون زمين شامل نگهداري و انتقال نيز ميگردد كه با توجه به حجم عظيم ذخاير نفتي موجود و ميزان توليد نفت ، انتقال نفت مقوله اي است كه بخش مهمي را در اين ارتباط به خود اختصاص ميدهد . يكي از روش هاي موثر و رايج انتقال سيال استفاده از خطوط انتقال در بستر درياها ميباشد . علاوه بر نفت جهت انتقال سيالات ديگر از جمله آب يا گاز ميتوان از لوله گذاري زير دريا استفاده نمود . علاوه بر اجراي اين خطوط روش استفاده از اين خطوط و نگهداري صحيح از آنها بسيار حائز اهميت است زيرا با طراحي دقيق و مطمئن ميتوان هزينه نگهداري را بسيار كاهش داد . در هنگام طراحي توجه به مسائل هيدروديناميكي از جمله نيروهاي وارده از طرف امواج و جريانات دريايي و اندركنش آنها بخصوص در منطقه شكست امواج بسيار مهم بوده و همچنين اين نيروها باعث فرسايش رسوب گذاري ميشوند و ميتواند در بحث حفاظت از لوله نقش مهمي را ايفا كند . بنابراين در اجراي اين گونه خطوط بدنبال استفاده از موادي همچون پلي اتيلن ،كه داراي مقاومت هاي مكانيكي مناسب است ، در فرايند ساخت هستيم .
شماره ركورد :
223872
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
استاد راهنما :
سايه باني، مصباح
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت