عنوان :
بررسي نقش عوامل ساختاري موثربرفرآيندتسهيم دانش درشعب بانك ملي قم وارائه راه كارهايي كاربردي دراين زمينه
نويسنده اصلي :
ابوالحسني ،داود
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نورساوه , پايان نامه
رشته تحصيلي :
مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
22556
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
مباركي ،محمدحسن
استاد راهنما :
جعفري مقدم ،سعيد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت