عنوان :
بررسي نقش رسانه هاي جمعي (باتاكيدبرتلويزيون )درالگوپذيري و رفتاركودكان
نويسنده اصلي :
رمضاني ،راضيه
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نورساوه , پايان نامه
رشته تحصيلي :
علوم تربيتي
مقطع تحصيلي :
ليسانس
شماره ركورد :
22606
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
صدوقي ،حسن
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت