عنوان :
بررسي ميزان آگاهي ونحوه نگرش خانم هاي باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهري و مطب هاي خصوصي زنان نسبت به روش هاي زايماني در نيمه دوم سال در رشت 1380
نويسنده اصلي :
فرجاد باستاني ، فاطمه
محل تحصيل :
رشت
رشته تحصيلي :
زنان و زايمان
شماره ركورد :
2311
دانشكده :
پزشكي
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
استاد راهنما :
فرجي ، رويا
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت