عنوان :
خود ارزيابي دانشجويان سال آخر پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گيلان در مورد مها رتهاي باليني كسب شده و مقايسه آن با سطح مهارت مورد انتظار89- 1388
نويسنده اصلي :
فتح آبادي، جلال
محل تحصيل :
رشت
رشته تحصيلي :
پرستاري داخلي و جراحي
شماره ركورد :
23379
دانشكده :
پرستاري و مامايي شهيد بهشتي
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
استاد مشاور :
مقدم نيا، محمدتقي , شيخ الاسلامي، فرزانه , كاظم نژاد، احسان
استاد راهنما :
مقصودي، شاهرخ
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت