عنوان :
بررسي نقش نظارت و كنترل والدين بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي از ديدگاه دانش آموزان شهرستان شاهين شهر
نويسنده اصلي :
جهان كريمي
رشته تحصيلي :
علوم تربيتي
شماره ركورد :
24761
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
آقاي جمشيدي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت