عنوان :
بررسي نقش توسعه قابليت هاي شهرك صنعتي كمشچه بر توسعه پايدار شهرستان برخوار
نويسنده اصلي :
زهرامير خلف زاده
رشته تحصيلي :
مديريت بازرگاني
شماره ركورد :
24837
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
آقاي داوري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت