عنوان :
بررسي نقش مديريت مشاركت هاي مردمي بر توسعه فعاليت هاي شركت هاي تعاوني روستايي
نويسنده اصلي :
عاطفه سليمي
رشته تحصيلي :
مديريت بازرگاني
شماره ركورد :
24908
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
آقاي داوري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت