عنوان :
بررسي نقش ميانجي گري ارزش اجتماعي درك شده در تاثيرگذاري رهبري تحول آفرين درك شده بر تعهد شغلي و رفتار شهروندي در سازمان فني و حرفه اي استان گيلان
نويسنده اصلي :
قنبري قلعه رودخاني , فضه
رشته تحصيلي :
مديريت منابع انساني
تاريخ دفاع :
1394/6/30
چكيده :
در محيط¬هاي رقابتي امروزي، توسعه رفتارهاي فرانقش در ميان كاركنان، از عوامل كليدي براي ارتقاي عملكرد سازماني به شمار مي¬رود. از سوي ديگر، يكي از شاخص¬هاي برتري يك سازمان به سازمان ديگر، دارابودن نيروي انساني متعهد است. ازاين¬رو، اين دو مقوله به دليل تاثير قابل توجهي كه بر عملكرد دارند، به عنوان موضوع حائز اهميت براي پژوهش حاضر در نظر گرفته شده¬اند. از طرفي، صاحبنظران معتقدند كه يكي از عواملي كه مي¬تواند به طور مستقيم و يا با وجود عوامل ميانجي ديگر، بر بروز رفتارهاي كاري مثبت و تعهد تاثيرگذار باشد، سبك رهبري تحول¬آفرين است. هدف اين پژوهش، بررسي نقش ميانجي¬گري ارزش اجتماعي درك¬شده در تاثيرگذاري رهبري تحول¬آفرين درك¬شده بر تعهد شغلي و رفتار شهروندي در سازمان فني و حرفه¬اي استان گيلان مي باشد. روش پژوهش حاضر، از نظر هدف، كاربردي و برحسب روش، تحقيقي توصيفي از نوع همبستگي مي¬باشد كه با به¬كارگيري ابزار پرسشنامه و روش پيمايشي داده¬هاي مورد نياز جمع¬آوري شده است. جامعه آماري اين پژوهش، كليه كاركنان سازمان فني و حرفه¬اي استان گيلان (459 نفر) مي-باشد كه با استفاده از روش نمونه¬گيري طبقه¬بندي ساده (تناسبي) تعداد 231 نفر به عنوان حجم نمونه آماري تعيين گرديده است. داده¬هاي جمع¬آوري¬شده از طريق نرم¬افزارهاي SPSS 19 و Smart PLS 2 مورد بررسي قرار گرفت. يافته¬هاي پژوهش حاكي از اين است كه ارزش اجتماعي درك¬شده در تاثيرگذاري رهبري تحول¬آفرين درك¬شده بر تعهد شغلي نقش واسطه¬اي جزئي و در تاثيرگذاري رهبري تحول¬آفرين درك¬شده بر رفتار شهروندي نقش واسطه¬اي كامل دارد.
شماره ركورد :
25196
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
تورج حسن زاده
استاد راهنما :
ميرهادي موذن جمشيدي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت