عنوان :
بررسي نقش و اهميت بهره وري و راههاي ارتقاء آن در سطوح مختلف ( صنعتي - بازرگاني - دولتي ) و سازمانهاي مختلف
محل تحصيل :
مديريتگروه آموزشي : مديريت
رشته تحصيلي :
مديريت دولتي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
كليدواژه فارسي :
بهره وري●ارتقاء●
شماره ركورد :
26597
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
بهمن تجلي زاده
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت