عنوان :
خاصيت نقطه ثابت در فضاي باناخ و كاربردهاي آن
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
28132
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
استاد مشاور :
دكتر جعفر زعفراني
رشته تحصيلي :
رياضي محض گرايش آناليز
استاد راهنما :
دكتر مجيد فخار
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت