عنوان :
بررسي نقش گمرك الكترونيك در تسهيل صادرات
نويسنده اصلي :
طاهري برمائي، معصومه
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز بهشهر
رشته تحصيلي :
مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
28167
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
مهدي عموزاد مهديرجي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت