عنوان :
خاصيت هاي ضعيف ستاره جبرهاي پيچشي وزن دار
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
28311
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
رشته تحصيلي :
رياضي محض گرايش آناليز
استاد راهنما :
دكتر محمود لشكري زاده بمي
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت