عنوان :
بررسي نقش مديريت تعارض در سازمانهاي موفق
نويسنده اصلي :
آي محمدي فرخنده، عيسي
محل تحصيل :
مركز بجنورد
رشته تحصيلي :
مديريت
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
28400
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
مهديه اماني
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت