عنوان :
بررسي تاثير بازي فكري بر وضعيت سلامت رواني و شاد كامي سالمندان مراجعه كننده به سراي سالمندان روزانه شهر يزد
محل تحصيل :
يزد
رشته تحصيلي :
پرستاري سالمندي
مقطع تحصيلي :
فوق ليسانس
كليدواژه فارسي :
وضعيت سلامت-- سالمندان
شماره ركورد :
2866
دانشگاه :
دانشگاه علوم پزشکي يزد
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
دكتر حسين توانگر
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
دكتر مصطفي جوادي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت