عنوان :
بررسي نقش عنصر محصول د بازاريابي صادرات تجهيزات پزشكي
نويسنده اصلي :
آورزماني، مجيد
محل تحصيل :
مركز كرج
رشته تحصيلي :
مديريت
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
23/06/89
چكيده :
در بازاريابي صادرات تكنيك هاي بازاريابي نقشي بس مهم ايفاء مي كند. صادرات كالا، در كشور ما همواره با مسائل و مشكلاتي مواجه بوده است و به علاوه موانع متعددي از قبيل زبان، فرهنگ، تعرفه ها و غيره نيز وجود دارد. از آنجائي كه يك كشور نياز دارد سريعا صادرات خود را توسعه دهد، برعكس بازار داخلي زمان كافي وجود ندارد تا فعاليت هاي فروش به تدريج توسعه يافته و شكل بگيرند. محصول ، تكنولوژي توليد، تصوري كه از يك محصول در ذهن مشتري وجود دارد، بسته بندي، خدمات پس از فروش و شخصي كه محصول توسط او فروخته مي شود ساير جنبه هائي هستند كه به اندازه خود محصول اهميت دارند. اگر نكات فوق با همان دقتي كه در توليد يك محصول به كار مي رود، مورد توجه قرار نگيرد ، ممكن است فروش محصول با عدم موفقيت مواجه گردد. سنجش ميزان تاثير هر يك از متغيرهاي تجهيزات پزشكي بر افزايش صادرات آن از اهداف مهم اين تحقيق به شمار مي رود به همين دليل فرضياتي به شرح زير تدوين گرديده كه عبارتنداز : 1- بين تكنولوژي توليد تجهيزات پزشكي و افزايش صادرات آن ارتباط معني داري وجود دارد. 2- بين كيفيت بسته بندي تجهيزات پزشكي و افزايش صادرات آن ارتباط معني داري وجود دارد. 3- بين مدت دوام تجهيزات پزشكي و افزايش صادرات آن معني داري وجود دارد. 4- بين خدمات پس از فروش تجهيزات پزشكي و افزايش صادرات آن ارتباط معني داري وجود دارد. از نظر هدف تحقيق حاضر از نوع كاربردي و از نظر ماهيت و روش از نوع توصيفي- پيمايشي و همبستگي مي باشد. جهت گردآوري اطلاعات براي تعريف عملياتي و شاخص سازي متغيرهاي تحقيق از روش كتابخانه اي وبراي نظر سنجي و جمع آوري اطلاعات از شركت هاي صادر كننده تجهيزات از روش ميداني استفاده شد. نتايج حاصل از آزمون فرضيات نشان مي دهد كه هر چهار فرضيه فوق تائيد گرديده اند، بطوري كه مدت دوام تجهيزات پزشكي بيشترين تاثير را در افزايش صادرات داشت و پس از آن به ترتيب تكنولوژي توليد، سپس كيفيت بسته بندي و نهايتا خدمات پس از فروش تجهيزات پزشكي در افزايش صادرات نقش داشتند.
شماره ركورد :
30014
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
حسيني ، ميرزا حسن
استاد راهنما :
جوكار، علي اكبر
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت