عنوان :
بررسي نقش نقاشي سه بعدي در توسعه گردشگري هنري(مورد پژوهي: شهر شيراز)
نويسنده اصلي :
نيكو، زهرا
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
3028
شهر محل تحصيل :
دانشكده پژوهش‌هاي عالي هنر و كارآفريني
دانشگاه :
دانشگاه هنر اصفهان
رشته تحصيلي :
مديريت جهانگردي گرايش برنامه ريزي توسعه جهانگردي
استاد راهنما :
ندا ترابي فارساني، محمدرضا عمادي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت