عنوان :
بررسي نقش خوشه هاي صنعتي بر عملكرد نوآوري با ميانجيگري مديريت دانش
نويسنده اصلي :
زندي پاك ، رابعه
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور همدان
رشته تحصيلي :
MBA
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1394/3/28
چكيده :
عملكرد خوشهها، مبناي توسعه منطقهاي محسوب ميگردد و مادامي كه خوشهها در زمينه ارزيابي داراييهاي دانشي خود، پيمايشي انجام ندهند، مديريت دانش منجر به بهبود عملكرد نوآوري و توسعه سازماني نميگردد. پژوهش حاضر به بررسي نقش خوشه صنعتي بر عملكرد نوآوري با ميانجيگري مديريت دانش ميپردازد. در اين پژوهش، رويكرد حاكم بر آن از نظر هدف كاربردي، روش پژوهش از نوع توصيفي و اجراي آن از نوع پيمايشي كه مبتني بر روش همبستگي قرار دارد و اطلاعات مورد نياز آن از طريق روش كتابخانهاي و ميداني جمعآوري شده است و همچنين براي تست فرضيات پژوهش، از يك پرسشنامه استاندارد و بسته كه مشتمل بر 03 سوال كه طبق طيف 5 گزينهاي ليكرت تنظيم شده، استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش, مجموعه كاركنان خوشه صنعتي قطعات لاستيكي شهرستان رزن واقع در استان همدان كه 003 نفر ميباشند. حجم نمونه 502 نفر كه بر اساس جدول كرجسي و مورگان تعيين و با استفاده از نرمافزار Spss ، ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه و به منظور بررسي اعتبار سازه با استفاده از نرم افزار Lisrel از تحليل عاملي تاييدي استفاده شد و همچنين به منظور تجزيه و تحليل يافتهها از آزمون معادلات ساختاري استفاده گرديد. براي تحليل نقش ميانجيگري از روش بارون و كني استفاده شد و به روش بوت استرپ اثرات غير مستقيم اندازهگيري شده است. نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه خوشه صنعتي هم به طور مستقيم و هم به طور غير مستقيم از طريق مديريت دانش بر عملكرد نوآوري خوشه صنعتي قطعات لاستيكي رزن, تاثير مثبت و معناداري دارد و همچنين مديريت دانش بر عملكرد نوآوري تاثير معنادار و مثبتي دارد. همچنين نتيجه پژوهش نشان داد كه موفقيت خوشه در دستيابي به نوآوري، ميتواند تحت تاثير دانش خوشه قرار گيرد كه در اين رابطه دانش به عنوان يك متغير تعديل كننده و ميانجي عمل ميكند
شماره ركورد :
30990
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
اعظمي ، محسن
استاد راهنما :
مرادي ، مرتضي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت