عنوان :
بررسي نقش تعاوني چند منظوره زنان حكيم آباد در شهرستان علي آباد كتول
نويسنده اصلي :
تجري ،ام البنين
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور گنبد , كتابخانه دانشگاه پيام نور گنبدكاووس
رشته تحصيلي :
مديريت دولتي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
چكيده :
شروع تعاون و همكاري در بين انسانها را ميتوان در خلقت بشر دانست كليه موجودات زنده نوعي تعاون براي ايفاي نسل خود دارند كه حداقل آن تعاون موجودات نر و ماده در حفظ فرزندان است و حداكثر آن در بين حيوانات زندگي زنبورهاي عسل و موريانه ها ميباشد
شماره ركورد :
32298
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
شيخ ،عبدالاحد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت