عنوان :
بررسي نقش و اهميت شورا در مدارس و روشهاي باروري آن
نويسنده اصلي :
قنبر ملكان ،قنبر علي
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور گنبد ,
رشته تحصيلي :
مديريت دولتي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
چكيده :
انسان در مرحله رشد و يادگيري داراي 3دوره يادگيري مي باشد كه تين 3 دوره عبارتنداز :كودكي ،نوجواني ،جواني كه هر يك از اين مراحل در تكميل شخصيت فرد در نقش بسزايي و موثر را ايفا مي نمايد شخص كه استعداد ها و تواناييهايش را در اين دوره بشناسد قطعا فردي موفق و سر بلند است و موجبات رشد و تعالي خود و جامعه را فراهم مي آورد.
شماره ركورد :
32321
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
شيخ ،عبدالاحد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت