عنوان :
بررسي نقش مديريت در افزايش توليد پنبه منطقه قجق و ايمر (كاكا)
نويسنده اصلي :
كاووسي ،احمد
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور گنبد ,
رشته تحصيلي :
مديريت دولتي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
چكيده :
در دنياي امروز خود كفايي اقتصادي يكي از مهم ترين عوامل استقلال سياسي هر كشور محسوب مي شود امروز از سويي توليدات كشاورزي به عنوان يك ابزار سياسي در جهت تامين منابع جهان خوران به كار گرفته مي شود و از سويي ديگر افزايش بر رويي جمعيت نياز به مواد غذايي را بيشتر مي كند و اختصاص منابع عرضي بيشتري را جهت تامين مواد غذايي از خارج و در نهايت تشديد وابستگي كشورهاي در حال توسعه را به همراه دارد.
شماره ركورد :
32333
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
شيخ ،عبدالاحد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت