عنوان :
بررسي نقش جنسيت در افت و پيشرفت تحصيلي مقطع راهنمايي
نويسنده اصلي :
ابراهيمي ،عباسعلي
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور گنبد كاووس , كتابخانه دانشگاه پيام نور گنبد كاووس
رشته تحصيلي :
علوم تربيتي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
چكيده :
از بدو آفرينش بشر تاكنون تفاوتهاي زيادي ازنظر قيافه ،وضع ظاهري وضع جسماني ،هوش استعداد ،ذوق و سليقه و برخي صفات ديگر در وجود انسان نمايان بوده و هست . اين تاثيرات ظاهري و باطني نوع بشر در بسياري از زمينه ها جنبه هاي گوناگوني از افتراقهاست .
شماره ركورد :
32420
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
تراج
استاد راهنما :
شيخ ،عبدالاحد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت