عنوان :
بررسي نقش كميته امداد امام خميني (ره ) در فقر زدايي خانوارهاي تحت پوش آن در شهرستان آزاد شهر
نويسنده اصلي :
كوهستاني ، فاطمه
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور گنبد ,
رشته تحصيلي :
علوم اجتماعي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
چكيده :
نيكوكاران كساني هستند كه طعام خود را با تمام علاقه اي كه به آن دارند بر مسكين و يتيم و اسير تقسيم مي كنند (و ئمي گويند به خاطر رضاي خدا شما را غذا مي دهيم و از شما تشكر و پاداش نمي خواهيم .) يكي از اهداف اصلي برنامه برنامه ريزي هاي اقتصادي به همه كشورهاي در حال توسعه نابود كردن فقر ورفاه تامين اجتماعي است و يكي از سازمانهاي مردمي و خير كه در زمينه فقر نقش موثر در جامعه دارند كميته امداد امام خميني (ره ) است
شماره ركورد :
32435
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
عليپوري ، رضا
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت