عنوان :
بررسي نقش تربيتي و آموزشي والدين در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر دوم راهنمايي
نويسنده اصلي :
شيخ نوري ، حسين
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور گنبد كاووس , كتابخانه دانشگاه پيام نور گنبد كاووس
رشته تحصيلي :
علوم تربيتي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
چكيده :
اهداف تحقيق به عمده هدفهاي تحقيق بررسي و شناخت و كشف اين واقعيت كه نظارت تربيتي و آموزشي والدين مي تواند در امر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان موثر واقع شود است .
شماره ركورد :
32678
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
شريعت نيا، كاظم
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت