عنوان :
بررسي نقش مشاوره و راهنمايي در تعليم و تربيت و حل مشكلات مراجعان
نويسنده اصلي :
تقي پور، معصومه
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور گنبد كاووس , كتابخانه دانشگاه پيام نورگنبدكاووس
رشته تحصيلي :
علوم تربيتي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
چكيده :
انسانها از بدو تولد تا هنگام مرگ به طور مستقيم و غير مستقيم از طرف افراد ، سازمانها و نهادهاي مختلف در زمينه ها و جوانب گوناگون مورد راهنمايي قرار ميگريرند. اين راهنماييها در دوران زندگي و در حول و حوش بعد جسماني متمركز ميشود ولي در مراحل سني بعدي به ابعاد عاطفي ، اجتماعي ، ذهني و اخلاقي و آموزشي تعميم مي يابد.
شماره ركورد :
32755
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
شيخ ، عبدالاحد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت