عنوان :
بررسي نقش مديران زن در تحقق اهداف آموزشي و پرورشي در مدارس متوسطه شهرستان بندرتركمن
نويسنده اصلي :
ططر نژاد، زليخا
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور گنبد كاووس , كتابخانه دانشگاه پيام نور گنبد كاووس
رشته تحصيلي :
علوم تربيتي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
چكيده :
از آنجاكه انسان در مقام مقايسه با مخلوقات كره خاكي گرانبهاترين جزء مظاهر عالم خلقت به شمار ميرود نياز به هدايت و ارشاد ولي در پيشبرد هدفها و انجام مسئوليتهايش امري ضروري به شمار ميرود و اين نياز در نظامهاي آموزشي و پرورشي اهميت بسيار دارد.
شماره ركورد :
32770
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
شيخ ، عبد الاحد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت