عنوان :
بررسي نقش مشاوره و راهنمايي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي (دختر ) منطقه گميشان از ديدگاه دانش آموزان
نويسنده اصلي :
كوكجلي ،صفوره
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز گنبد كاووس , دانشگاه پيام نور مركز گنبد كاووس
رشته تحصيلي :
علوم تربيتي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
33145
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
ولي ايري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت