عنوان :
خوانش بينامتني سوگ در شاهنامه بزرگ ايلخاني و شاه طهماسبي بر مبناي نگاره‌ «آوردن تابوت ايرج براي فريدون»
نويسنده اصلي :
توماج، آزاده
محل تحصيل :
تهران
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
كليدواژه فارسي :
شاهنامه ايلخاني , شاهنامه شاه طهماسب , سوگواري(شاهنامه)
كليدواژه لاتين :
Ilkhanid Shahnameh , Shahnama of shah Tahmasp , The mourning(shahnameh
شماره ركورد :
33584
دانشكده :
حفاظت و مرمت
دانشگاه :
دانشگاه هنر تهران
رشته تحصيلي :
هنر اسلامي
استاد راهنما :
امير مازيار
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت