عنوان :
بررسي نقش رسانه در جنگ نرم باتاكيددر ايران
نويسنده اصلي :
اميري، سميه
محل تحصيل :
پيام نور گنبد ,
رشته تحصيلي :
علم اجتماعي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
35059
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
رضا يازرلو
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت