عنوان :
بررسي نقش مجتمع هاي پرورش ماهيان سردآبي در اشتغالزايي و توسعه گردشگري در مناطق روستايي استان كردستان
نويسنده اصلي :
يونسي ، فرزاد
محل تحصيل :
پيامم نورگنبد ,
رشته تحصيلي :
جغرافيا
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
35094
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
امامعل عاشري
استاد راهنما :
حامد قادرزاده
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت