عنوان :
بررسي نقش نام تجاري در روابط توليد كننده و واسطه در شهر شيراز گوشي تلفن شركت صنايع الكترونيك ايران
نويسنده اصلي :
نيك پور، ايرج
محل تحصيل :
مركز كرج
رشته تحصيلي :
مديريت
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
توليد كنندگان براي عرضه محصولات خود به مصرف كنندگان از دو شيوه توزيع مستقيم و توزيع غير مستقيم استفاده مي كنند. در توزيع مستقيم توليد كننده محصول خود را مستقيما به مصرف كنند ه ارائه مي كند، اين شيوه در ايران به علت عدم گسترش خرده فروشي غير فروشگاهي يعني بازاريابي مستقيم، تجارت الكترونيك ، فروش در منزل و خريد اتوماتيك چندان رايج نيست. در توزيع غيرمستقيم توليد كننده محصول خود را در اختيار واسطه ها توزيع، اعم از خرده فروشان، عمده فروشان يا هر دوي آنها قرار مي دهد. لذا كانال هاي توزيع كالا شامل توليد كنندگان، واسطه ها و درنهايت مصرف كنندگان است. چالش توليد كننده به حساب آوردن قدرت واسطه ها از طريق ايجاد تمايز در ويژگي هاي مختلف نام تجاري و همچنين توسعه روابط با واسطه ها مي باشد. با اين حال نقش نام تجاري توليد كننده براي واسطه ها به دليل وجود يك پنداشت اشتباه به درستي درك نشده است، پنداشتي كه بر اساس آن ارزش نام تجاري فقط وابسته به روابط مصرف كننده مي باشد و نه روابط واسطه ها. اين تحقيق بر آن است تا نشان دهد كه اهميت نام تجاري توليدد كننده براي واسطه ها در كانال هاي خرده فروشي به چه ميزان بوده و نتايج حاصل از روابط كانال براي واسطه ها كدامند. اهميت موضوع به دليل ارزش استراتژيك نام تجاري و تاثير فزاينده نقش واسطه ها در كانال هاي توزيع مي باشد. با بررسي تحقيق هاي انجام گرفته در زمينه ارزش نام تجاري در روابط توليد كننده و واسطه، اين موضوع روشن مي شود كه پيشتر توجه به اين دو گروه برايجاد چشم انداز دانش مصرف كننده نسبت به نام تجاري بوده است، اما دورنماي اين تحقيق نشان مي دهد كه ارزش نام تجاري در كانال توزيع كالا به ديگر اعضا از جمله واسطه ها نيز بستگي دارد.
شماره ركورد :
35425
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
جوكار، علي اكبر
استاد راهنما :
نعامي، عبدالله
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت