عنوان :
خواص نقطه ي ثابت براي نمايش توسيع ناپذير نيم گروه هاي توپولوژيكي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
36363
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
رشته تحصيلي :
رياضي محض گرايش آناليز
استاد راهنما :
محمود لشگري زاده بمي
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت