عنوان :
بررسي نقش نگرشها و ادراكات مصرف كنندگان با در نظر گرفتن عوامل جمعيت شناختي در قصد خريد محصولات ارگانيك (مطالعه موردي: شهر تهران)
نويسنده اصلي :
هاشم خاني ، كلثوم
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور كرج
رشته تحصيلي :
مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1395/4/13
چكيده :
افزايش آگاهيهاي عمومي نسبت به سلامت و حفاظت از محيط زيست منجر به اين شده است كه مصرف كنندگان در خريدهاي خود مسائل زيست محيطي را مدنظر قرار دهند. همزمان با افزايش اهميت مسائل زيست محيطي و مفهوم مسئوليت اجتماعي در ميان مصرف كنندگان، شناخت عوامل موثر بر قصد خريد محصولات سبز توسط مصرف كنندگان ضروري به نظر ميرسد. لذا، با توجه به نقش مفاهيم فوق، اين پژوهش به بررسي نقش نگرشها و ادراكات مصرف كنندگان با در نظر گرفتن عوامل جمعيت شناختي در قصد خريد محصولات ارگانيك در شهر تهران پرداخته است. بدين منظور، ده فرضيه (چهار فرضيه اصلي و شش فرضيه فرعي) تدوين گرديده است. رويكرد پژوهش از نوع توصيفي/همبستگي و جامعه آماري آن، شامل كليۀ خريداران از فروشگاههاي محصولات ارگانيك در شهر تهران طي بهمن ماه 1394بوده كه با استفاده از روش نمونه گيري غيرتصادفي سهميه اي تعداد 384 مورد انتخاب گرديد. براي جمع آوري داده ها از رويكردهاي كتابخانه اي و ميداني استفاده شده است. روايي پرسشنامه ها برگرفته از مدل ندرا و همكاران (2015) از نظر خبرگان تأييد شده و مقادير آلفاي 956/0 (شاخصهاي نگرش عمومي)، 837/0 (شاخصهاي ادراكات) و 945/0 (شاخصهاي قصد خريد)، هم مؤيد پايايي مناسب پرسشنامه هاي توزيع شده ميباشد. همچنين، به منظور آزمون فرضيه هاي پژوهش از تكنيك مدل يابي معادلات ساختاري استفاده شده است. نتايج بدست آمده نشانگر آنست كه هم ويژگيهاي فردي و هم عوامل فردي تأثير مثبت معناداري بر قصد خريد محصولات ارگانيك دارند. همچنين، تمامي ابعاد ويژگيهاي فردي (سطح تحصيلات، سن، سطح درآمد) به تفكيك هم بر نگرشها و ادراكات تأثيرگذار مي باشند.
شماره ركورد :
36885
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
وزيرزنجاني ، حميدرضا
استاد راهنما :
عيدي ، فاطمه
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت