عنوان :
بررسي نقش هيوميك اسيد و كلسيم بر روي تحمل به تنش شوري در گياهان پسته و جو
نويسنده اصلي :
امينيان نسب ، سميرا
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور اصفهان
رشته تحصيلي :
زيست‏ شناسي گرايش علوم گياهي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
شوري يكي از مهمترين عوامل تنش‏زاي محيطي تاثير گذار بركاهش قابليت توليد و كيفيت محصولات زراعي و باغي در خاك‏هاي مناطق خشك و نيمه خشك مي‏باشد. بهبود شرايط خاك و ايجاد تعادل در مواد غذايي مورد نياز گياهان براي حاصلخيزي خاك و توليد گياهان مهم مي‏باشد و به اين منظور مواد آلي و مواد مشابه غالبا براي بهبود خواص فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي خاك به كار مي‏روند. مواد هيوميكي يكي از اين مواد مي‏باشند كه مي‏توانند به‏ منظور مقاومت به شوري استفاده شوند. گياهان پسته) Pistachio vera L. ( و جو( Hurdeum vulgare L. )به خاطر مقاومت به شوري شناخته شده‏اند. در اين پژوهش به منظور بررسي اثر هيوميك اسيد و كلسيم برروي تحمل به تنش شوري در گياهان پسته و جو، آزمايشي گلخانه‎اي در قالب طرح كاملا تصادفي با چهار تكرار انجام شد. تيمارها شامل: آنتي سالت (اصلاح كننده‏ي تجاري حاوي كلسيم) در چهار سطح صفر، 1، 2 و 3 گرم در كيلوگرم خاك و هيوميك اسيد (اصلاح كننده تجاري بيس هيوميك با خلوص 50 -40 %) در چهار سطح صفر، 4، 8، و 12 گرم در كيلوگرم خاك بودند. در بررسي اثر هيوميك اسيد و آنتي سالت بر پارامترهاي رويشي گياه، در همه موارد از جمله وزن تر و خشك ريشه، ارتفاع و قطر ساقه، تعداد و سطح برگ افزايش معني‏داري در سطح 5% در گياه پسته و جو مشاهده شد. در پارامتر وزن تر و خشك اندام هوايي پسته در هيچكدام از تيمارها تفاوت معني‏داري نسبت به شاهد مشاهده نشد در حالي كه در جو اين تفاوت در بعضي از تيمارها در سطح 5% معني‏دار بود. بررسي اثر هيوميك اسيد و آنتي سالت در جذب عناصر غذايي نشان داد جذب سديم كاهش معني‏دار در پسته و جو دارد و همچنين افزايش جذب عناصر پتاسيم، منگنز، روي و آهن در اثر كاربرد هيوميك اسيد و آنتي سالت در همه تيمارها در سطح 5% مشاهده گرديد. در هيچكدام از تيمارها تفاوت معني‏داري نسبت به شاهد در جذب عناصر فسفر و منيزيم مشاهده نشد. عناصر كلسيم و مس فقط در تيمارهاي هيوميك اسيد 8 و 12 گرم در كيلوگرم افزايش جذب نشان داده‏اند و در بقيه تيمارها تفاوت معني‏داري در جذب اين دو عنصر ملاحظه نشد. همچنين هيوميك اسيد وآنتي سالت بر رنگيزه‏هاي فتوسنتزي پسته و جو اثر داشته‏اند و باعث افزايش معني‏داري در شاخص‏هاي ميزان كلروفيل كل، كلروفيل b و كارتنوييد در پسته و جو شده‏اند اين در حالي است كه هيوميك اسيد بر ميزان كلروفيل a در پسته اثر معني‎داري نداشته اما در جو اين تفاوت معني‏دار بوده است. پس از برداشت گياهان PH، هدايت الكتريكي و نسبت جذب سديم خاك اندازه‏گيري شد، در رابطه با تغيير PHاثر معني‏داري نسبت به شاهد در تيمارها مشاهده نشد اما هدايت الكتريكي و نسبت جذب سديم در همه تيمارهاي مورد مطالعه در گياهان پسته و جو نسبت به شاهد به صورت معني‏داري كاهش نشان دادند كه اين كاهش در تيمارهاي آنتي سالت 3 گرم و هيوميك اسيد 8 گرم بيشتر بود. در مجموع از بين غلظت‏هاي مختلف هيوميك اسيد و آنتي سالت استفاده شده در اين آزمايش بهترين غلظت هيوميك اسيد غلظت 8 گرم در كيلوگرم و بهترين غلظت آنتي سالت غلظت 3 گرم دركيلوگرم بوده است. يافته‏هاي اين تحقيق اهميت و كارايي مطلوب هيوميك اسيد و آنتي سالت را در تحمل به تنش شوري در گياهان پسته و جو نشان مي‏دهد.
شماره ركورد :
38414
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
رضوي زاده ، رويا - جوانشاه ، امان الله
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت