عنوان :
بررسي نقش تنظيم كننده هاي مربعي خطي در سيستم هاي كنترل بهينه
نويسنده اصلي :
دوستدار، محمد رضا
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1383
شماره ركورد :
4029
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
مالك قائيني، فريد ﴿محمد﴾
رشته تحصيلي :
رياضي كاربردي
استاد راهنما :
كرباسي ، مهدي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت