عنوان :
وب سايت راهنماي واحد هاي صنفي اصناف و مشاغل
نويسنده اصلي :
زهره پور معصومي
رشته تحصيلي :
كامپيوتر
مقطع تحصيلي :
كارداني
كليدواژه فارسي :
وب سايت راهنماي واحد هاي صنفي اصناف و مشاغل
شماره ركورد :
42722
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي سيرجان
استاد راهنما :
مهندس فاطمه احمدي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت